ณ ระนอง

พระยาจรูญราชโภคากร 
(คอซิมเต็ก  ณ ระนอง)

 


หลวงสโมสรราชกิจ กรมการพิเศษจังหวัดหลังสวน
(คอยู่จีน  ณ ระนอง) 
เจียร
นางสวน  บุนนาค 
สมรสกับ นายระบิล  บุนนาค 
ศ.พญ.รังสี  พรพิบูลย์ 
สมรสกับ นพ.บริบูรณ์  พรพิบูลย์  
นายดรุด  พรพิบูลย์ 
สมรสกับ นางวัชร

นายคชา  พรพิบูลย์

นางบุศราคัม  พรพิบูลย์
นพ.สิโรตม์  บุนนาค 
สมรสกับ ศ.พญ.ท่านผู้หญิงศรีจิตรา 

นางศรา  ศิริพัทธนะกุล 
สมรสกับ  นายกฤษฎา  ศิริพัทธนะกุล 

นายแดน  บุนนาค

นางมาราสี  สิรยาพันธ์ 
สมรสกับ นายสายัณย์  สิรยาพันธ์

นายสันต์  สิรยาพันธ์

นายศรันย์  สิรยาพันธ์ 
สมรสกับ นางสมปอง

นางดาวนภา  มัมมาร์ 
สมรสกับ นายสุนิล  มัมมาร์
นางแน่งน้อย  โรจนกร 
สมรสกับ นายสมบุญ  โรจนกร
นางนิทรา  บุญเสริม 
สมรสกับ นายกมลนัย  บุญเสริม
นางสุรางค์  
น.ส.สารวรรณา  บุนนาค

นางชลลดา  บุนนาค

นางศสีษี  ไชยประสิทธิ์  
สมรสกับ นายเกริกพันธ์  ไชยประสิทธิ์  
นางบุษบา  จันทสุ 
สมรสกับ นายวิทยา  จันทสุ
น.ส.จุฬาญาณี  บุนนาค
น.ส.สิรี  บุนนาค
คอเบี่ยนหงวน
กระจ่าง
คอจุ้ยง้อ
แส 
คอเบี่ยนตั่ว
นางองุ่น  วรชาติ 
สมรสกับ นายบุญญฤทธิ์  วรชาติ 
นางศิริอนันต์  จูฑะเตมีย์ 
สมรสกับ นายมนัส  จูฑะเตมีย์ 
นางนฤพร  วัชรเสถียร
นายธนพล  จูฑะเตมีย์
นางนฤชล  นาวิกาญจนะ
นายจักรกฤษณ์  จูฑะเตมีย์
นายสมโภค  วรชาติ 
สมรสกับ นางสดสี  (วัชระ) 
นางสลิลทิพย์  คมกฤส
นายเกษมโภค  วรชาติ
ร.อ.ธวัช  วรชาติ 
สมรสกับ นางวาสนา
พ.อ.อ.วศิน  วรชาติ
น.ส.ธัญมาส  วรชาติิ
นางกลแก้ว  ศิริวัฒนกุล 
สมรสกับ นายจิรุตภ์  ศิริวัฒนกุล 
นายธนกาล  ศิริวัฒนกุล 
นายตุลกร   ศิริวัฒนกุล 
น.ส.ประภัสสรา  วรชาติ
นางดวงดาว  อุดมวงศ์ 
สมรสกับ น.อ.สำนวน  อุดมวงศ์ 
นายสุรภูมิ  อุดมวงศ์

นายภิสัก    อุดมวงศ์ 

น.ส.สุภัค     อุดมวงศ์
นายโกเมน   อุดมวงศ์
นางกมลปรีดิ์ เทวกุล ณ อยุธยา
สมรสกับ ม.ร.ว.อนุเทพ เทวกุล
ม.ล.ดนัยเทพ   เทวกุล
ม.ล.ปรียทิพย์   เทวกุล
ม.ล.นลินทิพย์   เทวกุล
นายธีรศานติ์  วรชาติ 
สมรสกับ นางเพ็ญนี  (นิ่มนวล)     
น.ส.ธิติมา  วรชาติ
น.ส.อรกนิษฐ์  วรชาติ
คอเบี่ยนเง็ก
คอเบี่ยนคุ่น  หรือ  มงคล
นางอรุณ  ธรรมปรีชา 
นางยูธิกา  ชมงาม
นายธรรมรักษ์  ธรรมปรีชา
น.ส.รสนา  ธรรมปรีชา
สอิ้ง
น.ส.จิรัง  ณ ระนอง
คอเบี่ยนตุ่น  (นายสนธิ  ณ ระนอง)
คอเบี่ยนค้ำ  (นายสันติ  ณ ระนอง) 
นางสัมพันธ์  เสถีนรคช
นางสุพัตรา  มุสิกบุตร
นายโสภณ  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางนำพา 
นายชยวิชช์  ณ ระนอง
นายทรงพล  ณ ระนอง์
 บุปผา
นายอุดมเดช  ณ ระนอง
ร.ต.ต.จินตนา  ณ ระนอง 
นายชวเจต  ณ ระนอง
น.ส.จิรวาร  ณ ระนอง
สดใส
นายวิโรจน์  ณ ระนอง
น.ส.เสริมสุข  ณ ระนอง
พระยาทวีวัฒนากร  ผู้ช่วยอธิบดีกรมสรรพากร  (คอยู่เพี้ยน  ณ ระนอง)   
พยง 
พยอม
นางพยุง  วรรธนะพินทุ 
สมรสกับ นายเฉลิม  วรรธนะพินทุ 
นายอัมพร  วรรธนะพินทุ 
สมรสกับ นางอุบล  (ณ ระนอง)
นางกมล
นายประมวล  วรรธนะพินทุ 
นางสมทรง
พญ.อุดมพร  จุลฤกษ์
คอเบี่ยนฮก  หรือ  เฉลิม
พยูร
คอยู่ด้วน  
คอเบ่งเนี่ยว  
คอยู่ลิบ ณ ระนอง
คอเตียวฮง
คอเง็กเลี่ยง  หรือ  หลง   
คอยู่อ้น

หลวงนฤบดินทร์สวามิภักดิ์ นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (คอยู่หุ้ย ณ ระนอง)
สมรสกับ  นางรำเพย,  นางสงวน (บุณยเกียรติ), นางสายหยุด (ณ สงขลา)

นางเนื่อง  สว่างฤทธิ์ 
สมรสกับ นายอรุณ  สว่างฤทธิ์ 
นางอรุณี  สุวรรณเดช 
สมรสกับ นายอวยพร  สุวรรณเดช 
นายอนวัช  สุวรรณเดช
น.ส.ภัทรา  สุวรรณเดช
นายอาทร  สว่างฤทธิ์  
น.ส.กรรณิการ์  สว่างฤทธิ์
นายสาโรช  สว่างฤทธิ์ 
สมรสกับ นางจารุณี  (ศรีกิจการ) 
น.ส.อุราภา    สว่างฤทธิ์

น.ส.นาราวดี  สว่างฤทธิ์

นายกิตติ  สว่างฤทธิ์ 
สมรสกับ นางประไพศรี    
นายกฤษกร  สว่างฤทธิ์
นายไกรสร    สว่างฤทธิ์
น.ส.กรกมล   สว่างฤทธิ์

นางดวงจันทร์  ศิวะสนธิวัฒน์ 
สมรสกับ นายโชค  ศิวะสนธิวัฒน์

นายไพรัชช์  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางประดับ, นางโสภา    

นางรัชนี  วรรณมูสิก 
สมรสกับ นายสุวิทย์  วรรณมูสิก
นายชัชวาล    ณ ระนอง
นายฐิตินันท์   ณ ระนอง
นายสัฌชุ   ณ ระนอง
นางรวีพรรณ  คงทน 
สมรสกับ นายเดชา  คงทน

นางนรารัตน์  แสงเมล์ 
สมรสกับ นายเอกสิทธิ์  แสงเมล์ 

นายธรรมศักดิ์  ณ ระนอง
นายอาทิตย์  ณ ระนอง
น.ส.อุ่นเรือน  ณ ระนอง
นางประมวล  สุวรรณจินดา 
สมรสกับ นายสรินงค์  สุวรรณจินดา 
นางอัจฉรา  ดำริชอบ 
สมรสกับ นายจวน  ดำริชอบ 
ด.ญ.มนจิรา  ดำริชอบ
นายทวีรัตน์  สุวรรณจินดา 
สมรสกับ นางมยุรา (ศิริปรีดาภักดิ์)      
ด.ช.สิทธิณัฐ  สุวรรณจินดา
นายรัชจินดา  สุวรรณจินดา 
สมรสกับ นางวนิชา (จิระสกุล)    
ด.ช.สุทธิพัฒน์  สุวรรณจินดา
นางสิรินุช  ทวีสิน 
สมรสกับ นายนารา  ทวีสิน 
ด.ช.เบ็น  ทวีสิน
ด.ช.บิง   ทวีสิน
ร.ต.ต.ปรีดา  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางเบญจมาศ    
พญ.กุลชาดา  กุศลทรามาส 
สมรสกับ ร.อ.กำชัย  กุศลทรามาส        
ด.ญ.กุณฑีรา  กุศลทรามาส  
นายศมา  ณ ระนอง
นายปราโมทย์  ณ ระนอง
สมรสกับ นางพาณี (วรรธนะประทีป), นางสุวรรณี (สุวรรณนภาศรี) 

นายพันธุ์เมธ  ณ ระนอง

 
นายเสรฐวุฒิ   ณ ระนอง
น.ส.บุษกร      ณ ระนอง
น.ส.ฉัตรชนก  ณ ระนอง
นางพรพรรณ  กลิ่นจรุง 
สมรสกับ นายเอกภพ  กลิ่นจรุง 
ส.อ.ธีนาถ  ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม)
น.ส.อัญชลี  ณ ระนอง
นายสมศักดิ์  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางวิไลวรรณ 

น.ส.ฐิติพร       ณ ระนอง 

น.ส.ศิริลักษณ์  ณ ระนอง
น.ส.ชนิดา       ณ ระนอง
นายสมเดช  ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม)
นายสมวงศ์  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางศรีฟ้า (สายทอง) 

นายศานิต    ณ ระนอง 

นายธนินธร  ณ ระนอง
นายสมเกียรติ  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางสายใจ (บุญจง) 

น.ส.ณัฐิกา    ณ ระนอง

นายศวัส  ณ ระนอง
น.ส.นคนันท์  ณ ระนอง
ด.ช.กรวัฒน์   ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม)
คอยู่เต้น   
วาศ

คอเบ่งห่ง  หรือ ลับ            
เป็นภรรยาพระอนุกูลนิธยากร  สรรพากรมณฑลพายัพ

รองอำมาตย์โท คอยู่ฉ้วน  ณ ระนอง
 เอื้อน

นางสะอิ้ง  บูรณสมภพ 
สมรสกับ ร.อ.หลวงจำรัสยุทธวิชัย ร.น. (จำรัส  บูรณสมภพ)

นางวรณัฏฐ์   จันทร์เขต
นางราศรี       บูรณสมภพ 
นางอรุณี        ณ ระนอง 
สมรสกับ นายกำธร  ณ ระนอง
นายคงศักดิ์    ณ ระนอง
นางรุจิรา        คูณ
พระระนองบุรีศรีสมุทรเขต ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   (คอยู่โง้ย  ณ ระนอง)
สมรสกับ นางละม้าย, นางระนองบุรีศรีสมุทเขต(น่าน อมาตยานนท์)   
นายเม็ดบัว  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางเป้า (พูลศาสตร์), นางสงบ (มังคลัษเฐียร)
นายสะโรจน์  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางจำลอง (ฝังนิล)
นายธรี  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางสุดาวดี (ทองวิเศษ)
นายธนัช  ณ ระนอง
ด.ญ.ธุมาวดี  ณ ระนอง
นางนภาพร  ปทุมยศ 
สมรสกับ นายสมยศ  ปทุมยศ
น.ส.พิมนภา  ปทุมยศ
น.ส.กนกอร  ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)
น.ส.บุศรา  ณ ระนอง
น.ส.รสมาลิน  ณ ระนอง
นางอุบล  วรรธนะพินทุ 
สมรสกับ นายอัมพร  วรรธนะพินทุ 
นายสันติ  ณ ระนอง 
นายบุศยพงศ์  ณ ระนอง   (ถึงแก่กรรม)
นางกฤตยากร  ณ ระนอง
นางอุษณกร  ณ ระนอง
ร.ต.อ.หญิง กรณิกา  ณ ระนอง
น.ส.วนิดา  ณ ระนอง
น.ส.ประพิศ  ณ ระนอง   (ถึงแก่กรรม)
นางปทุม  สายบุญณะ 
สมรสกับ นายบุญณะ  สายบุญณะ
    นางปาริชาติ  สายบุญณะ
น.ส.ปัทม์  สายบุญณะ
นางสมฤดี  ณ ระนอง   
นางอรพินท์  ทอมมี่ 
สมรสกับ นาย ลาช  ทอมมี่ 
น.ส.  ลีน่า  ทอมมี่
นายอีริค  ทอมมี่
นางกรรณิการ์  เยาวขันธ์ 
สมรสกับ นายถาวร  เยาวขันธ์  
นายนรชัย  เยาวขันธ์ 
สมรสกับ นางวรางคณา  (แสงสว่าง)
ด.ญ.เปมิกา  เยาวขันธ์
นางนิรชร  เยาวขันธ์ 
สมรสกับ นาย  เต็ท ทง อู    
ด.ญ. อินสลี   เยาวขันธ์
ด.ช. นดี   เยาวขันธ์

พ.ต.อ.เริงชัย  ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)
สมรสกับ นางเสาวลักษณ์ (วณิชยานนท์)   

น.ส.ณัฏฐิกา  ณ ระนอง
น.ส.นงพาล ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)    
นายดุษฎี  ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)
สมรสกับ นางสุวัชร (ตันประดิษฐ์)
น.ส.อรสา  ณ ระนอ  
นายเขมทัต   ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม) 
สมรสกับ  นางสุรัฐา (มนูพิบูลย์)
น.ส.ศิริรัตน์  ณ ระนอง
นายอรฤทธิ์  ณ ระนอง
น.ส.ศรีนคร  ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม)

นางศรีระนอง   เพ็ชร์พิรุณ (ถึงแก่กรรม)
สมรสกับ นาวาอากาศโท รอบ เพ็ชร์พิรุณ (ถึงแก่กรรม)

นาง ปรุงศรี 
สมรสกับ รศ. ศรีศักร  วัลลิโภดม    
น.ส.อาภาภิรัตน์  วัลลิโภดม
น.ส.ลักษณาวลี  วัลลิโภดม
ดร.ศรัณย์  เพ็ชร์พิรุณ
สมรสกับ นางพัชรา(จูงใจ)       
นายชัชชนม์   เพ็ชร์พิรุณ
นายธนภัทร   เพ็ชร์พิรุณ
นาย กฤษฎิพงศ์  เพ็ชร์พิรุณ
รศ.ศันสนีย์  ภู่เพ็ชร์ 
สมรสกับ รศ.ดร.ธีรยุทธ  ภู่เพ็ชร์     
นายธารวิทย์  ภู่เพ็ชร์
นายธนดล  ภู่เพ็ชร์
นายธีรพล  เพ็ชร์พิรุณ 
สมรสกับ นางพิมพ์พันธ์ (ทองสีแดง)    
นางภูริชญ์  เพ็ชร์พิรุณ
น.ส.พิชญาภา  เพ็ชร์พิรุณ
นายดลพาห์ เพ็ชร์พิรุณ  
สมรสกับ ผศ.นิดา (คุณสาระ)   
นายภีม  เพ็ชร์พิรุณ
น.ส.ณหทัย  เพ็ชร์พิรุณ
พลตรีวรมัน  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางวิมลพรรณ  (สุทธิบุตร)
นางวรพรรณ   ณ ระนอง     

นายจอม   ภีมะโยธิน

น.ส.พรพรรณ   ณ ระนอง
นางวรรณพร  Koppernock 
สมรสกับ นาย Hubert  Koppernock
น.ส.วรวิมล   ณระนอง

นางนงโพธิ   อักษรสารสิทธิ์ (ถึงแก่กรรม)
สมรสกับนายสุเทพ  อักษรสารสิทธิ์(ถึงแก่กรรม)

นายธนัญชัย  ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม) 
สมรสกับ นางสุชาดา (เชาว์ไว)
นางสุธนี    ณ ระนอง

นายวศิน น้อยมณี

น.ส.สุภัทธนี น้อยมณี
น.ส.ธีรนุช   ณ ระนอง
นางบุษยรัตน์.  สุริโยทัย 
สมรสกับ นายจรัสพงษ์  สุริโยทัย

นายพงษ์บุษย์   สุริโยทัยิ

นายพงษ์ตะวัน  สุริโยทัย
น.ส.จันทร์จรัส   สุริโยทัย
น.ส.ดาราจรัส    สุริโยทัย
นายธวัชชัย  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางไอลดา  (ธรรมชัยปราการ)
นายธีระศักดิ์   ณ ระนอง
น.ส.ศศิวิมล   ณ ระนอง
นายไจตนะ ณ ระนอง 
สมรสกับ นางประจวบ  (พุทธประดับ)   
ด.ญ....... (ถึงแก่กรรม) 
นายอัครรัตน์   ณ ระนอง 
สมรสกับ นางวชิรา  (นารถศิลป์)
น.ส.อร  ณ ระนอง
นายสิทธิมนัสน์  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางศิรินทร์  (จันทรทรัพย์)
น.ส.มนัสริน   ณ ระนอง
น.ส.ศินสินี   ณ ระนอง
นายศุภจิต   ณ ระนอง   (ถึงแก่กรรม)

คอเบ่งหั่ว             
เป็นภรรยาพระยาศิริชัยบุรินทร์  (เบี๋ยน)

ขุนราชรัษฎากร (คอยู่ฉ่ำ ณ ระนอง)
นางจริญ  ณ ระนอง 
สมรสกับ นายบุญศักดิ์ (คอยู่บี่  ณ ระนอง) 
นายประสงค์  ณ ระนอง
สมรสกับ นางประมวลรัตน์ (ตรีสวัสดิ์) 
น.ส.ภาวนา  ณ ระนอง
นางดวงพร   ณ ระนอง 
สมรสกับ นายสุนทร (ถึงแก่กรรม) 
ด.ช.มนตรี  ณ ระนอง
นางฉัตรา  วาสิกคุตต์ 
สมรสกับ นายเฉลิมศักดิ์  วาสิกคุตต์  
ด.ญ.ภัทรา  วาสิกคุตต์  
น.ส.กฤษณา  ณ ระนอง 
นางส่งศรี  ลิขิตกุล 
สมรสกับ นายสละ  ลิขิตกุล
นางพิณเรือง  หรือ ชูศรี
น.ส.สมศรี  ณ ระนอง
นายพัลลภ  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางยุพา (แก้วกมล) 
น.ส.สุภาวรรณ  ณ ระนอง
นายพงศ์พันธ์   ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม) 
นายสุขุม  ณ ระนอง 
สมรสกับ นางกมลทิพย์ (อุ่นกมล) 
ด.ช.ธนวัฒน์  ณ ระนอง 
ด.ช.สมัชญ์    ณ ระนอง   
คอยู่เฉี้ยน     
ลาบ
พระบูรพทิศอาทร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (คอยู่เพิ่ม ณ ระนอง)  
น.ส.กูล  ณ ระนอง  (ถึงแก่กรรม)   
นายสกล หรือ วัฒนเดช  ณ ระนอง 
น.ส.สุภาวดี  ณ ระนอง
น.ส.สการ์  ณ ระนอง   
นางรัมภา  เมียต 
สมรสกับ นายโม  เมียต   
นายโทมัส  เมียต
นายก่อเกียรติ  ณ ระนอง
นางทวีสิน  ณ ระนอง 
นางสุดา  สหัสสานนท์ 
สมรสกับ นายวนสิธ  สหัสสานนท์  
นายอาทิตย์  สหัสสานนท์ 
สมรสกับ นางศรีนวล (แก้ววงษ์วาน)
คอยู่เซี้ยง              เป็นขุนไกรประชาบาล
คอยู่ติด 
คอเบ่งหลี้
ร้อยตรี คอยู่ซก  ณ ระนอง
น.ส.นันทา  ณ ระนอง
พันตรีจหมื่นรณภพพิชิต  (คอยู่เตี่ยน  ณ ระนอง)
สมรสกับ นางชัด  ณ ระนอง
นางจิตรา ตันฑวณิช     
สมรสกับนายกิตติ ตันทวนิช
นายบริบูรณ์ ตันฑวณิช
สมรสกับ พันธ์ทิพย์ บงกชเกิด
นนทิวิชญ             ตัณฑวณิช
พันธ์       ตัณฑวณิช
สมรสกับ เสาวนีย์  อภิศักดิ์ศิริกุล
ชัญญา    ตัณฑวณิช
นายตาร  ณ ระนอง
สมรสกับ นางวนิดา อัศวนนท์ 
นายเกศวิน ณ ระนอง  
สมรสกับ นางเพชรวลัย วัฒนวานิช
นส.ฑิตยา ณ ระนอง
นส.สุตาภัทร ณ ระนอง
นายตะวัน ณ ระนอง
สมรสกับนางอริศรา หลายชูไทย
นายกานต์ชนิต ณ ระนอง
ดช.กฤตินันท์  ณ ระนอง
ดช.ณัฐนนท์ ณ ระนอง
นายกำธร ณ ระนอง      
สมรสกับนางอรุณี บูรณสมภพ
นายเทอดหทัย ณ ระนอง
สมรสกับ ธัชกร
ปานเทพ  ณ ระนอง
ชยันต์   ณ ระนอง
ธีรธัศน์  ณ ระนอง
นายดุจหทัย ณ ระนอง 
กุลธิดา   ณ ระนอง
ด.ญ.รชัฎ  ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)
นายอำนาจ    ณ ระนอง (ถึงแก่กรรม)       
สมรสกับ นางปิยะ ชมพูเอี่ยม
นางอมรา   ณ  ระนอง
นางเฉิดฉัน   ณ ระนอง  
สมรสกับ นายจก ณ ระนอง
นายจิรนนัท์ ณ ระนอง 
สมรสกับ นางจุฑารัตน์    
ณัฐพงค์ ณ ระนอง
นันทรัตน์  ณ ระนอง
นางจุฑาภรณ์  ซอปิติพร 
สมรสกับ นายดุสิต   
วงศกร   ซอปิติพร
จุฑารัตน์  ซอปิติพร
นางชยาศรี เหล่าภราดรชัย
สมรสกับ นายวัฒนา เหล่าภราดรชัย
นางสาวระพีพรรณ ณ ระนอง
นางสิรภัชนี เหล่าภราดรชัย
สมรสกับ นายเก่งกล้า  รักเผ่าพันธ์
นายสุวัตน์ เหล่าภราดรชัย
สมรสกับ  นางเดือนอนงค์  วังวิวัฒน์
ชัยฤกษ์  เหล่าภราดรชัย
นางดวงรัตน์  เหล่าภราดรชัย
สมรสกับ  นายมาร์ค พุดตาน
นางสุชาดา   ปัณยวณิช 
สมรสกับ นายหริ ปัณยวนิช 
นายกิตติ ปัณยวณิช

นายจิตติน ปัณยวณิช

นางเอิบ รัศมิภูติ 
สมรสกับ รองอำมาตย์เอกฟื้น  รัศมิภูติ(อัยการจังหวัดน่าน)
นายเฟื่องขจิต  รัศมิภูติ 
สมรสกับ นางลัดดา  ณ ระนอง
นายบัณฑูร  รัศมิภูติ 
สมรสกับ นางอัมพันธ์ (ภัทราคร) 
นายพัฒนภูมิ  รัศมิภูติ

ด.ญ.พัชรพรรณ   รัศมิภูติ

นายโสรัจ      รัศมิภูติ 
นายสฐีรนัติ   รัศมิภูติ
นายพิสัณห์    รัศมิภูติ 
ดร.สุวิชญ์  รัศมิภูติ 
สมรสกับ นางเนื้อทิพย์  (เชิดเหรัญ)
อาบ
เป็นภรรยานายสวัสดิ์
คอยู่ ต๋ง         
อบ