ณ ระนอง

พระยาประดิพัทธภูบาล (คอยู่เหล)

กงสุลสิงคโปร์

ภรรยา 4 ท่าน ดังนี้

  1. คุณหญิงคลับ บุนนาค
  2. ม.ล ปุย กุญชร
  3. นางชื่น
  4. นางกิ่ง


หม่อมเกื้อ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
สมรสกับหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล
ม.ร.ว.อัญชนี สวัสดิกุล
ม.ร.ว.ดุษฎีวิบูลย์ สวัสดิกุล
สมรสกับ นางจงกล มิลินทราวิจิตร
ม.ล.เยาวมาลย์ ธารีนาค
สมรสกับนายสุกริด ธารีนาค
  น.ส.กิติมา ธารีนาค
ม.ล.ศานติ์ศรี สวัสดิกุล
ม.ล.กีรณา อุษามานนท์
สมรสกับนายพูลสมบัติ อุษามานนท์
น.ส.ซินดี้ อุษามานนท์
ม.ร.ว.กุลปราโมทย์ จิรประวัติ
สมรสกับ ม.จ.ขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ
ม.ร.ว.สุรภี สวัสดิวัฒน์
สมรสกับ ม.ร.ว.วุฒิสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ิ
ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ิ
ม.ล.กุลภา สวัสดิวัฒน์
ม.ร.ว.โสตถินันทน์ สวัสดิกุล
สมรสกับนางภารดี แสงวิริยากุล
ม.ล.ปรียา สวัสดิกุล
สมรสกับ ร.ต.อ.มีชัย มณ๊นาวา
น.ส.ปริยธิดา มณีนาวา
นายเดโชชัย มณีนาวา
ด.ช.ปรียพงศ์ พันธุฟัก
ม.ล.วิสุทธิพงษ์ สวัสดิกุล
สมรสกับ นางสุพัตรา สมบูรณ์
นายสวัสดิวงศ์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
นายวงศ์วิบูลย์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
ม.ล.ขัตติยานี สวัสดิกุล
นางชัด ณ ระนอง
สมรสกับ พันตรีจมื่นรณภพพิชิต (นายเตี่ยน ณ ระนอง)
  นางจิตรา ตันฑวณิช
  นายตาร ณ ระนอง
  นายกำธร ณ ระนอง
  ด.ญ.รชัฎ ณ ระนอง
  นายอำนาจ ณ ระนอง
  นางเฉิดฉัน ณ ระนอง
  นางชยาศรี เหล่าภราดรชัย
  นางสุชาดา ปัณยวณิช
นางกูลศรีสยามกิจ (กูล ณ ระนอง)
สมรสกับ พระยาศรีสยามกิจ
  นางกูลศรี นาคะนิธิ
สมรสกับนายไพบูลย์ นาคะนิธิ
  นายเติมศักดิ์ วิรยศิริ
สมรสกับนางวาสนา
  นางชุณห์ฉวี จันทรวิโรจน์
สมรสกับนายบุญเทียม จันทรวิโรจน์
  นายเด่นศักดิ์ วิรยศิริ
สมรสกับนางปรียา
  นายเต็มศักดิ์ วิรยศิริ
สมรสกับนางจิตรจุล จันทรวิโรจน์
นางน้อยปราบพลแสน อิศระเสนา
(น้อย ณ ระนอง)
นายโป๊ะ ณ ระนอง (คอเบี่ยนซิด)
หม่อมคล้อง เกษมสันต์
สมรสกับหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
ม.ล.สุธาดา เกษมสันต์
ม.ร.ว.ทิพพาวดี ดุละลัมพะ์
สมรสกับนายดนัย ดุละลัมพะ
นายสุภนัฎฐ์ ดุละลัมพะ
สมรสกับนางอัญชลี สุขสวัสดิ์
ด.ญ.คล้องทิพ ดุละลัมพะ
นางพัชรวลี อุทยานันท์
เอกอัคราชทูตฐิตินันท์ ณ ระนอง
สมรสกับม.ล.พอจิตต์ ปัทมสิงห์
ร.ท.อภินันท์ ณ ระนอง
สมรสกับนางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ (หย่า)
สมรสกับนางศิราพร วิเศษสุรการ (หย่า)
นายเอกพงษ์ ณ ระนอง
นายเอกชัย ณ ระนอง
น.ส.อภิชยา ณ ระนอง
น.ส.สุมนา ณ ระนอง
นางภณชวัล ณ ระนอง
สมรสกับนายชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง (หย่า)
พันตรีเขมชนินธ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง
น.ส.ชัญญา ศรีเฟื่องฟุ้ง
นายธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง
นางอัญญมณี เกวลี
สมรสกับนายวิศิษฎ์ เกวลีี
น.ส.วรัญญา เกวลี
ด.ญ.วาสินี เกวลี
นายประมุข ณ ระนอง
นายพจนา ณ ระนอง (คอเบี่ยนจิ๋ว)
สมรสกับ นางกัลยา คชเสนี
นายสัญชัย ณ ระนอง (เอี๋ยน)
นายสมสกุล ณ ระนอง
สมรสกับนางจุติมา
นางสาวอาทิมา ณ ระนอง
นายเอ ณ ระนอง
นายจักรกฤช ณ ระนอง
น.ส.จิรพรรณ ณ ระนอง
นายปรีชา ณ ระนอง
ด.ญ.ชาลิสา ณ ระนอง
ด.ช.ชาคร ณ ระนอง
นายพิทยา ณ ระนอง
สมรสกับนางวิภาวี เจริญปุระ
สมรสกับนางขวัญภิรมย์ หลิน
ด.ช.มหาสมุทร ณ ระนอง
ด.ญ.มัจฉา ณ ระนอง
ด.ช.สัญชัย ณ ระนอง
นายเอกชัย ณ ระนอง
นางพีฤดา ณ ระนอง
น.ส.ภิรัญญา ณ ระนอง
นายเอกภพ ณ ระนอง
นายองอาจ ณ ระนอง (คอเบี่ยนบี๋)
นายพิริยะ ณ ระนอง
นายพีรเวท ณ ระนอง
น.ส.วรกันยา ณ ระนอง
นางดวงแข เลาหะคามิน
สมรสกับพันเอกขุนวิบูลแพทยาคม (เลื่อน เลาหะคามิน)
นางพวงวัลลิ์ เลาหะคามิน
สมรสกับนายวฤทธิ์ ไกรฤกษ์
นายฤชา ไกรฤกษ์
น.พ.วราศักดิ์ ไกรฤกษ์
นางวรุณยุพา สุวรรณทัต
พลโทมรุต เลาหะคามิน
สมรสกับนางยุวดี ประภาวัต
สมรสกับนางกัลยาณี ชำนาญไพร
นายกำพล เลาหะคามิน
สมรสกับนางคริสทีน
ด.ช.แมทธิว เลาหะคามิน
ด.ญ.ณัฐนรี เลาหะคามิน
พันเอกชลธิศ เลาหะคามิน
สมรสกับ พ.ท.ศีจิต เลาหะคามิน
ด.ญ.พชรพร เลาหะคามิน
นางนริศรา เลาหะคามิน
สมรสกับนายกณิศ ขอพรกลาง
นายปุณณวิช ยงยุทธ
ด.ญ.ฐิตากร ขอพรกลาง
ด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง
นางมนฑกานต์ เลาหะคามิน
สมรสกับนายยงยุทธ ติยะไพรัช
ด.ช.เมธัส ติยะไพรัช
นางมานิกา สิทธิชัย
สมรสกับนายณัฐพงศ์ สิทธิชัย
ด.ช.อาณิกก์ สิทธิชัย
นางเสมอแข อภัยวงศ์
สมรสกับเรืออากาศเอกจุลสันต์ บุนนาค
เมื่อเรืออากาศเอกจุลสันต์ บุนนาค ถึงแก่กรรม ได้สมรสใหม่กับนายดิลก อภัยวงศ์ ไม่มีบุตรด้วยกัน
น.ส.ขนบพร บุนนาค
นางรสรงค์ โชติกเสถียร
สมรสกับพลตำรวจตรีอาชวันต์ โชติกเสถียร
ด.ญ.ศลัยวรรณ โชติเสถียร
ด.ญ.โสพิชา โชติกเสถียร
นายสรสรรค์ บุนนาค
สมรสกับนางฉัตราภรณ์ พานิชศุภผล
ด.ช. กมลพิพัฒน์ บุนนาค
ด.ญ.กัณฑิพาพิมพ์ บุนนาค
นายวายุ เลาหะคามิน
สมรสกับ นางวนิดา ทวีสิน
นางกัลสฎางค์ วงศ์สวัสดิ์
สมรสกับนายพรพจน์ วงศ์สวัสดิ์
ิ์
ด.ญ.นิษฐา วงศ์สวัสดิ์
ด.ช.นิธิศ วงศ์สวัสดิ์
น.ส.วรวิภู เลาหะคามิน
ิ์
นางวงแข ศิริสรณ์
สมรสกับพลตรีสุธี ศิริสรณ์
ิ์
นายสุวชาติ ศิริสรณ์
สมรสกับนางภัทราวรรณ สงวนวงศ์์ิ์
นายฐิติเชษฐ์ ศิริสรณ์ิ์
นายสุวพงศ์ ศิริสรณ์
สมรสกับนางรุ่งมณี ศิริฤทธิ์์์ิ์
น.ส.คนิดา ศิริสรณ์์ิ์
ด.ช.วรกร ศิริสรณ์
พันโทสุวเทพ ศิริสรณ์
สมรสกับนางสิรกานต์ ครุจิต (หย่า)
นายปุณณัตถุ์ ศิริสรณ์์์ิ์
น.ส.ธมลณัฏฐ์ ศิริสรณ์
นาย ณ เณร เลาหะคามิน
สมรสกับนางวิไลวรรณ สิงหพงษ์
ิ์
ร้อยเอกวิภู เลาหะคามิน
นายกอบพล เลาหะคามิน
นางยิ่งแข ปัญญาคาม
ิ์
น.ส.สิริแข ปัญญาคาม
นายรชต ปัญญาคาม
นางวรรณแข เลาหะคามิน
สมรสกับนายอัษฐานุวัชร แสงพรรณรายณ์
ิ์
นายวรวิทย์ เลาหะคามิน
สมรสกับนางนภัสกรณ์ จีนงาม
ด.ญ.บุษกร เลาหะคามิน
ด.ญ.จุฬากรน์ เลาหะคามิน
ด.ญ.ศตบงกช เลาหะคามิน
นายสองพรรวุฒิ แสงพรรณรายณ์
สมรสกับนางอนุสรา สาระคู
น.ส.วรวรรณ แสงพรรณรายณ์
นายสง่า ณ ระนอง
สมรสกับม.ล.พวงแก้ว สนิทวงศ์

ิ์
นางกาญจน์แก้ว ณ ระนอง
สมรสกับนายปิยะพันธุ์ เปรมโยธิน
นางกุสุมาลย์ จันทร์เรือง
สมรสกับนายเบญญ์ สุขนิมิตร จันทร์เรือง
ด.ช.กรินทร์ จันทร์เรือง
นางแก้วศรี Alain Mahiณ ระนอง มาฮิลญอง
สมรสกับนายllon
นายอิทธิ ณ ระนอง (Vitor Mahillon)
น.ส.แก้วใจ ณ ระนอง (Valerie Mahillon)
นายโพธ ณ ระนอง
สมรสกับนางมนันตยา ธิติศักดิ์
ด.ช.ธน ณ ระนอง
น.ส.รัชดา ณ ระนอง
น.ส.มารศรี ณ ระนอง