ณ ระนอง

พิธีไหวับรรพบุรุษที่สุสานตระกูล ณ ระนอง (เช็งเม้ง)


สุสานพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซูเจียง ต้นตระกูล ณ ระนอง)