ณ ระนองหน้าแรก ณ ระนอง
คนจีนที่มาจากประเทศจีนเพื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มแต่ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะขึ้นครองราชสมบัติสถาปนากรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่ คนจีนแซ่หลิม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแซ่มาใช้นามสกุลไทยว่า ไกรฤกษ์ แล้วก็ยังมีคนจีนแซ่อื่น ๆ อีกเป็นอันมาก และได้ทยอยกันเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในลักษณะต่าง ๆ กัน
 

กำหนดการ พิธีวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง)

 
  

คนจีนที่มาจากประเทศจีนเพื่อเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

ในประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เริ่มแต่ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะขึ้นครองราชสมบัติสถาปนากรุงเทพมหา นคร นับตั้งแต่คนจีนแซ่หลิม ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแซ่มาใช้นามสกุลไทย